Polityka prywatności

Firma NORTOM przekazuje informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez NORTOM Tomasz Surmacki zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27-04-2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L 119,s1) - dalej RODO w związku z zawarciem i wykonywaniem łączącej lub łączących nas z Panią/Panem umowy lub umów lub umowy lub umów zawartych z kontrahentem w imieniu którego Pani/Pan działa jako pełnomocnik lub który wskazał Panią/Pana jako osobę kontaktową.

Dane osobowe to wszelkie dane używane do zidentyfikowania konkretnej osoby, obejmujące między innymi: imię i nazwisko, adres domowy lub inny adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej lub inne informacje umożliwiające skontaktowanie się z dana osobą. W przypadku, w którym zdecydują się Państwo udostępnić nam swoje dane osobowe, dane te mogą być wykorzystane wyłącznie w obrębie firmy NORTOM lub mogą być przekazywane Partnerom w celu realizacji zamówień (firma kurierska) – bez możliwości ich przetwarzania oraz udostępniania osobom i podmiotom trzecim.

"Cookies"
Strona internetowa firmy NORTOM Tomasz Surmacki korzysta z tzw. "cookies". Są to niewielkie pliki tekstowe, wykorzystywane np. do gromadzenia informacji o aktywności na danej stronie internetowej, statystyki.
Niektóre „cookies" i inne technologie wykorzystuje się do wywoływania danych osobowych podanych wcześniej przez użytkownika strony internetowej. Większość przeglądarek umożliwia sterowanie obsługą „cookies", obejmujące ustalenie, czy mają one być odbierane czy nie, jak również sposób ich usuwania. Większość przeglądarek można ustawić tak, by informowały o nadejściu pliku „cookies" lub blokowały „cookies".

Administrator Danych Osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest firma NORTOM Tomasz Surmacki z siedzibą: ul. Waflowa 1, 02-971 Warszawa, wpisanej do ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna pod numerem 6719/2009, posługująca się numerem
NIP 521-044-36-63.

Inspektor Danych Osobowych
Administrator nie powołał Inspektora Danych Osobowych.
W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych należy się kontaktować na następujący adres:
- e-mail: nortom@nortom.eu
- pisemnie przesyłając korespondencję na adres:
NORTOM Tomasz Surmacki, ul. Waflowa 1, 02-971 Warszawa

Kategorie osób fizycznych, których dane osobowe przetwarza Administrator
Przetwarzamy dane osobowe osób fizycznych, w tym również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, z którymi bezpośrednio współpracujemy, jak i dane kontaktowe do osób fizycznych odpowiedzialnych za współpracę z tymi osobami oraz dane kontaktowe do osób fizycznych odpowiedzialnych za współpracę z osobami prawnymi, z którymi współpracujemy.

Kategorie pozyskiwanych danych osobowych
Pozyskujemy Państwa dane osobowe z powszechnie dostępnych rejestrów albo od podmiotów, z którymi współpracujemy albo bezpośrednio od Państwa.
Pozyskujemy takie dane osobowe jak: nazwa firmy, imię i nazwisko, w tym imię i nazwisko do osoby kontaktowej, adres firmy, numer telefonu i adres e-mail, w tym również numer telefonu i adres e-mail do osoby kontaktowej, jeżeli są dostępne lub nam przekazane.

Cele i podstawy przetwarzania oraz wskazanie okresu przetwarzania
Dane osobowe przetwarzane są w kilku różnych celach i na kilku różnych podstawach prawnych, a mianowicie:

• w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą i w celu wykonania umowy, w tym realizacji zamówień, na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku przez okres niezbędny do podjęcia działania albo przez okres trwania umowy lub czas trwania realizacji zamówienia, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku do czasu upływu terminów przedawnienia wynikających z obowiązujących przepisów prawa cywilnego;

• do celów marketingu bezpośredniego w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku przez czas prowadzenia działalności marketingowej przez administratora lub do czasu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania w takim celu;

• do celów podatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Kategorie odbiorców danych
NORTOM może przekazywać dane osobowe następującym osobom trzecim, z którymi ma zawartą umowę o współpracy w celu realizacji zamówień lub łączącej nas umowy;
- PEKAES
- DHL
- Podmiotom przetwarzającym dane osobowe w celu
• realizacji obowiązków NORTOM przewidzianych prawem, ochrony praw NORTOM zgodnie z przepisami prawa
• realizacji uzasadnionego interesu NORTOM w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych,
- Organom nadzorującym, sądom, organom władzy, w tym urzędom skarbowy, biegłym rewidentom, audytorom i innym osobom trzecim w przypadku, gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem.

Przysługujące Prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych
Mają Państwo prawo do:
- żądania dostępu do danych osobowych,
- sprostowania lub usunięcia danych osobowych (bycia zapomnianym),
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
- przenoszenia danych osobowych.
Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzorczego.
W celu skorzystania z przysługujących Pani/Panu praw należy skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych.
Dane kontaktowe:
- e-mail: nortom@nortom.eu
- pisemnie przesyłając korespondencję na adres:
NORTOM Tomasz Surmacki, ul. Waflowa 1, 02-971 Warszawa

Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych osobowych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do złożenia zamówienia/zamówień, zawarcia umowy lub umów łączących nas z Panią/Panem lub kontrahentem.
Konsekwencję nie podania danych osobowych jest brak możliwości realizacji ww. celów.

02-971 Warszawa, ul. Waflowa 1

tel./fax (22) 648 32 74, (22) 842 54 77

email: nortom@nortom.com.pl

NIP: 521-044-36-63

Polityka prywatności
© NORTOM Tomasz Surmacki - All Rights Reserved